Przetwarzanie danych osobowych

przetwarzanie danych

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z udzielaniem na Pani/Pana rzecz świadczeń zdrowotnych informujemy, że:

 

1) Admninistratorem Pani/Pana danych osobowych jest - Natallia Romanowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Natallia Romanowska z siedzibą przy ul. Dziesięciny nr 89 H lok 2, 15-806 Białystok, NIP: 5423173590, REGON: 022440489

2) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i przez okres udzielania świadczeń zdrowotnych a po ich zakończeniu także w celach archiwizacyjnych przez okres wskazany w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318).

3) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane do przetwarzania wyłącznie w celu wykonania świadczenia zdrowotnego, w szczególności poprzez przekazanie ich do podmiotu wykonującego badania histopatologiczne.

4) Pana/Pani dane osobowe nie mogą być przekazane do państwa trzeciego.

5) Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6) W związku z art. 17 ust 3) lit b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nie przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jednakże wyłączenie po upływie okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji przewidzianego przez Ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta(Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318) .

6) Podanie danych osobowych wskazanych w dokumentacji medycznej Administratora a także zachowanie przez Administratora prawa do przetwarzania tych danych jest konieczne do realizacji świadczeń zdrowotnych.